Neuromišićne bolesti

 

Moderatori: Zorica Stević (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
                  Vidosava Rakočević Stojanović (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Sala:  Velika sala Master centra Novosadskog sajma
Vreme održavanja: 24. oktobar 2015. 14:45- 16:15

14:45-15:00

V. Rakočević Stojanović (Beograd): Klinički i genetski aspekti udno-pojasnih mišićnih distrofija u srpskoj populaciji

 

15:00-15:15

 

D. Lavrnić (Beograd): LRP 4 pozitivna mijastenija gravis- novi entitet u okviru stečene autoimune mijastenije gravis

 

15:15-15:30

 

Z. Stević (Beograd): Problemi u sprovođenju palijativne terapije kod pacijenata sa ALS u Srbiji

 

15:30-15:45

 

V. Martić (Beograd): Motorni CIDP i motorna multifokalna neuropatija- sličnosti i razlike

 

15:45-16:00

 

G. Đorđević (Niš): Uloga oksidativnog stresa u patogenezi dijabetesne polineuropatije

 

16:00- 16:15

 

Diskusija