Metaboličke encefalopatije

Moderator: Lj. Beslać Bumbaširević (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd)
Mesto  održavanja: Klinika za neurologiju, Kličnički centar Vojvodine
Vreme održavanja: 22. oktobar 2015. 14:00- 17:55

 

14:00-14:25

 

I. Berisavac (Beograd): Diferencijalna dijagnoza izmenjenog stanja svesti

14:25-14:50

M. Svetel (Beograd): Delirijum

14:50-15:15

Ž. Krsmanović (Beograd): Fokalni neurološki simptomi kod metaboličkih encefalopatija

15:15-15:30

Pauza

15:30-15:55

I. Petrović (Beograd): Mioklonizmi, tremor, nevoljni pokreti

15:55-16:20

M. Ercegovac (Beograd): EEG promene kod metaboličkih encefalopatija

16:20-16:35

Pauza

16:35-16:45

M. Stefanović Budimkić (Beograd): Trovanje ugljen monoksidom

16:45-16:55

T. Švabić Međedović (Beograd): B1 deficijencija

16:55-17:05

Ž. Živanović (Novi Sad): Hašimoto encefalopatija

17:05-17:15

P. Stanarčević (Beograd): Poremećaj metabolizma natrijuma

17:15-17:40

Pitanja i odgovori

17:40-17:55

Test