Klinički centar VojvodineEngleski

Klinički centar Vojvodine nastavlja tradiciju Velike gradske bolnice, koja je na sadašnjem prostoru Kliničkog centra izgrađena 1909. godine, a nalazila se između Arterškog kupatila i Kalvarije. Sastojala se od hirurškog, internog, ginekološko - porođajnog, dermato - venerološkog i zaraznog odeljenja. Ustanova kasnije menja ime i postaje Glavna pokrajinska bolnica, koja je imala oko 400 postelja. Kako je osnivanjem Medicinskog fakulteta u Novom Sadu bolnica istovremeno postala i nastavna baza Medicinskog fakulteta, u periodu između 1977-1997. godine ustanova nosi naziv Medicinski fakultet u Novom Sadu. Klinički centar Novi Sad je osnovan odlukom Vlade Republike Srbije 1997. godine, a Izvršno veće AP Vojvodine, koje 2002. preuzima osnivačka prava, 2007. godine osniva Klinički centar Vojvodine.
Danas je Klinički centar Vojvodine vrhunska, visokospecijalizovana zdravstvena institucija najvišeg ranga, a istovremeno je i najveća nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Pored redovne zdravstvene delatnosti, na klinikama i u centrima za dijagnostiku sprovodi se edukacija lekara na specijalizaciji i subspecijalizaciji. Takodje je i jedinstveni urgentni i bolnički centar za grad Novi Sad i čitav region Južne Bačke.

 

  Klinika za neurologiju

Klinika za neurologiju ima sedam odeljenja sa pratećim službama-kabinetima odgovarajuće dopunske neinvazivne dijagnostike i odsecima kao njihovim subjedinicama.
U nadležnosti Odeljenja intenzivne terapije je zbrinjavanje najtezih neuroloških bolesnika kojima je potreban stalni monitoring, kao i mere intenzivne neurološke i suportivne terapije. Na odeljenju se leče bolesnici sa poremećajem svesti različite etiologije. kao i bolesnici sa teškim komplikacijama hroničnih neuroloških bolesti. Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti -poluintenzivni tretman bavi se zbrinjavanjem težih bolesnika sa akutnim moždanim udarom kojima je potreban poluintenzivan tretman, sa mogućnošću monitoriranja osnovnih vitalnih parametar. Kabinet za ultrazvučnu neurodijagnostiku je pridružen odeljenju, u okviru kojeg se neinvazivnom tehnikom ultrazvuka ispituje stanje ekstra i endokranijalne moždane cirkulacije, uz primenu i savremenijih metoda, kao što su detekcija mikroembolusa, ‘’bubble ‘’ test, test vazomotorne reaktivnosti. Kabinet za UZ dijagnostiku je osnovan pre 30 godina i najstariji je u zemlji sa velikim brojem edukovanih lekara i tehničkog osoblja, koji izvode kontinuiranu edukaciju iz UZ neuroangiodijagnostike.
Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti (III odeljenje) vrši stacionarno zbrinjavanje bolesnika sa akutnim moždanim udarom. Takodje, bavi se sekvelama hroničnih cerebrovaskularnih bolesti, poput vaskularnog kognitivnog poremećaja.
Odeljenje za neurodegenerativne bolesti bavi se hospitalnim i ambulantnim tretmanom bolesnika sa sledećim oboljenjima: Parkinsonova bolest, sekundarni parkinsonizmi i drugi ekstrapiramidni sindromi, Alzheimerova bolest i druge demencije. U okviru ovog odeljenja deluju i Centar za demencije i poremećaje pamćenja, kao i Centar za terapijsku primenu botulinskog toksina.
Odeljenje za demijelinacione  i inflamatorne bolesti bavi se pretežno multiplom sklerozom i bolestima iz spektra demijelinacionih bolesti, drugim autoimunim i neuroinflamatornim oboljenjima.Odsek za likvorološku, neuroimunološki i molekularno- biološku laboratorijsku dijagnostiku je pridružen ovom odeljenju i bavi se laboratorijskom dijagnostikom celog spektra ovih bolesti.
Odeljenje za neuromišićna, spinalna oboljenja i bolna stanja bavi se dijagnostikom i lečenjem bolesti kičmene moždine, bolestima i oštećenjem perifernih nerava,  primarnim mišićnim bolestima, bilo miopatijama u širem smislu, ili distrofijama. Glavobolje i drugi neuropatski bolovi su takodje predmet ispitivanja i lečenja u pridruženom kabinetu za glavobolje, kao i kabinetu za akupunkturu. Kabinet za elektromioneurografiju se bavi dijagnostikovanjem svih ovih pripadajućih bolesti. Kabinet za evocirane potencijale takodje daje doprinos u dijagnostici mnogih bolesti koje su predmet dijagnostike i tretmana ovog odeljenja.
Na Odeljenju za epilepsije, nediferencirane krize svesti i neurologiju razvojnog doba zbrinjavaju se odrasli sa epilepsijom, kao i deca od 5 godina starosti sa najrazličitijim neurološkim bolestima. Odeljenju je pridružen kabinet za elektroencefalografiju kao jedna od osnovnih metoda u dijagnostici  epilepsija.
Poliklinički odsek, kao i odsek dnevne bolnice, svaki za sebe, daje značajan doprinos u ambulantnom zbrinjavanju neuroloških bolesnika.
Važno je napomenuti da ovakav koncept rada Klinike, pored ostalog, proizilazi i iz činjenice da zadnjih nekoliko godina u okviru Kliničkog centra funkcioniše Urgentni centar, u okviru kojeg postoji odeljenje Urgentne neurologije. Ovo odeljenje, sa svojim prijemno- opservacionim blokom i Jedinicom za moždani udar predstavlja ozbiljan korak unapred u zbrinjavanju najurgentnijih neuroloških stanja, kao što su akutni ishemijski moždani udar za trombolitičku terapiju, ali i urgentnih i vitalno ugrožavajućih drugih neuroloških stanja , kao što su mijastena kriza, akutni poliradikuloneuritis i slično.