CIP katalogizacija

CIP - Каталогизација у публикацији 
Библиотека Матице српске, Нови Сад 

616.8(048.3)(0.034.2) 

КОНГРЕС неуролога Србије (10/16 ; 2015 ; Нови Сад) 
        Zbornik sažetaka X/XVI kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 22-24. oktobar 2015. - Novi Sad : Društvo neurologa Srbije, 2015. - 1 USB fleš memorija : ilustr. ; 1 x 2 x 6 cm 

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 600. 

ISBN 978-86-917123-1-0 

a) Неурологија - Апстракти 
COBISS.SR-ID 300134919