Kontakt

Društvo neurologa Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Poštanski pregradak 12,
11129 Beograd 102, Srbija

www.drustvoneurologasrbije.org


Tel: +381-11-3064200
Faks: +381-11-2684577

Poster sesije 24.10.2015. 12-14h

Cerebrovaskularne bolesti 3 (P61- P70)


Moderatori:
Dejana Jovanović (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)
Slobodan Gvozdenović (Urgentni centar, KC Vojvodine, Novi Sad)

P61: Pasovski V, Veljančić D, Krsmanović Ž, Labović B, Lepić T, Raičević R (Beograd): Ishod lečenja nakon primene trombolitičke terapije kod pacijenata sa okluzijom velikih cerebralnih arterija u JMU, VMA
P62: Filipović Danić S, Mitrović V,  Biševac B,  Milošević N (Kosovska Mitrovica): Delirijum kao prediktor lošeg ishoda moždanog udara
P63: Rabi Žikić T, Stankov T, Semnic M, Jovićević M,  Žikić M (Novi Sad): Kognitivni, neurološki  i  funkcionalni status pacijenata sa depresijom nakon moždanog udara
P64: Smajlović Dž, Salihović D, Ibrahimagić O. Ć, Dostović Z (Tuzla): Ishemički moždani udar kod mladih odraslih u Tuzlanskom kantonu, Bosna i Hercegovina
P65: Jevđić S (Pančevo): Ishemijski moždani udar sa pratećim (ili istovremenim) infarktom srca: prikaz slučaja
P66: Mirić M, Dragojević I, Biševac B, Filipović S, Milošević N (Kosovska Mitrovica): Aktivnost mijeloperoksidaze u akutnoj fazi ishemijskog moždanog udara
P67: Hadžiosmanović S.I (Pljevlja): Atrijalni miksom kao uzrok ishemijskog moždanog udara
P68: Vidović M, Sinanović O (Tuzla): Udruženost unilateralnog zanemarivanje i anozognozija  nakon moždanog udara
P69: Kojić B, Sinanović O, Burina A, Imamović K (Tuzla): Jednogodišnje preživljavanje pacijenata sa moždanim udarom i slip apneom u odnosu na faktore rizika
P70: Stefanović Budimkić M, Pekmezović T, Beslać-Bumbaširević Lj, Ercegovac M, Berisavac I.I, Stanarčević P, Pađen V, Jovanović D.R (Beograd): Povratak na posao nakon ishemijskog moždanog udara kod bolesnika lečenih intravenskom trombolitičkom terapijom


Neurodegenerativne bolesti 2 (P71- P78)        


Moderatori:
Elka Stefanova (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)
Marija Semnic (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)

P71: Jović J, Svetel M, Pekmezović T, Dedić S, Kostić V.S (Sombor): Prevalencija i kliničke karakteristike sindroma nemirnih nogu u populaciji grada Sombora
P72: Tomić A, Svetel M, Petrović I, Dragašević N, Pešić D, Kresojević N, Potrebić A, Mitković M, Kostić V.S (Beograd): Psihijatrijske karakteristike i dimenzije ličnosti kod bolesnika sa funkcionalnim distonijama
P73: Semnic M, Semnic R, Bugarski-Ignjatović V, Ješić A, Stefanović D, Delibašić N, Nikolašević Ž, Stankov T, Rabi- Žikić T, Kozić D (Novi Sad): Oštećenje  verbalnog i vizuelnog pamćenja kod vaskularne demencije- razlike između subkortikalne ishemijske vaskularne demencije i  multi –infarktne demencije
P74: Marković V, Petrović I, Stojković T, Ječmenica-Lukić M, Imperiale F, Agosta F, Canu E, Copetti M, Filippi M, Kostic V.S (Beograd): Strukturne i funkcionalne karakteristike poremećaja kontrole impulsa u Parkinsonovoj bolesti
P75: Stanković I, StefanovaE, Tomić A, Ječmenica Lukić M, Kresojević N, Stojković, Mandić Stojmenović G, Dragašević N, Petrović I, Svetel M, Kostić V.S (Beograd): Psihijatrijske i kognitivne manifestacije u ranoj fazi Parkinsonove bolesti
P76: Ješić A, Pap D, Peruničić D, Radonić A, Cvijanović M, Stefanović D (Novi Sad): Kvalitet života kod obolelih od hemifacijalnog spazma
P77: Stefanović D, Pap D, Peruničić D, Radonić A, Cvijanović M, Ješić A (Novi Sad): Kvalitet života kod obolelih od kraniocervikalne distonije
P78: Knežević J, Knežević V, Sakalaš L, Simić S, Suknjaja V, Ješić A, Cvijanović M (Novi Sad): Psihotični simptomi u Parkinsonovoj bolesti


Neuromišićne bolesti 2 (P79- P85)       


Moderatori:
Zorica Stević (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)
Aleksandar Kopitović (Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad)

P79: Paunić T, Perić S, Cvitan E, Dobričić V, Novaković I, Lavrnić D, Rakočević Stojanović (Zrenjanin): Ehokardiografija kod bolesnika sa miotoničnom distrofijom tip 1
P80: Uri E, Šamu J, Milanović R, Delić A (Sombor): Naše iskustvo u neurosonografskoj dijagnostici bolesti perifernih nerava i nervus vagusa
P81: Dejanović I, Knežević Apostolski S, Pavlović D, Stevanović V, Lavrnić D, Apostolski S (Beograd): Primarna autoimunska cerebelarna ataksija - prikaz dva slučaja
P82: Lazarević M, Jolić M, Đurić V, Zdravković N (Niš): Promene elektrofizioloških parametara nakon dekompresije n. medianusa kod sindroma tunela ručja
P83: Zukić S, Sinanović O, Pirić N, Hodžić R, Burina A (Tuzla): Martin-Gruberova anastomoza za senzorna vlakna: prikaz slučaja
P84: Nurković J (Novi Pazar): Uticaj rehabilitacionih mera na engraftment transplantiranih matičnih ćelija u terapiji neuromišićnih bolesti
P85: Hadžiosmanović S.I (Pljevlja): Diferencijalna dijagnoza hronične ekstranuklearne oftalmopareze sa proksimalnim mišićnim slabostima. Prikaz tri slučaja


Glavobolje (P86- P90)


Moderatori:
Jasna Zidverc-Trajković (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)
Svetlana Simić (Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad)

P86: Švabić Međedović T, Čovičković Šternić N, Beslać Bumbaširević Lj, Radojičić A, Stanarčević P, Mijajlović M, Pavlović A, Zidverc Trajković J, Jovanović Z, Veselinović N, Stefanović Budimkić M, Jovanović D (Beograd): Karakteristike glavobolja uzrokovanih cerebralnom venskom trombozom
P87: Grunauer M, Lepić T, Stojković M, Kovačević Z, Raičević R (Beograd): The anatomical variations  and functional disorders in migraine
P88: Podgorac A, Gajić G, Pejušković B, Zamurović-Dunđerović Lj, Mandić-Maravić V, Misojčić A, Drakulić-Đorđević J, Lečić-Toševski D (Beograd): Glavobolja koja se pripisuje psihijatrijskom poremećaju-prikaz slučaja
P89: Simić S, Kopitović A, Cvijanović M, Jovin Z, Knežević J, Radmilo Lj (Novi Sad): Akupunktura u terapiji migrene bez aure
P90: Lučić Prokin A, Popović S, Šekarić J, Kokai Zekić T, Buhmiler K, Manojlović V, Živanović Ž (Novi Sad): Spontana intrakranijalna hipotenzija: benigno stanje ili ne?


Epilepsije (P91- P98)


Moderatori:
Dragoslav Sokić (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)
Mirjana Spasić (Klinika za Neurologiju, KC Niš, Niš)

P91: Jovanović D (Beograd): Korelacija lokalizacije i lateralizacije interiktalnih epileptiformnih i neepileptiformnih promena sa lateralizacijom i lokalizacijom iktalnih pražnjenja i mestom epileptične lezije viđenih na NMR mozga
P92: Milošević N, Lečić-Toševski D, Milovanović M, Filipović S, Biševac B, Milošević J, Čovičković Šternić N (Kosovska Mitrovica): Povezanost sociodemografskih karakteristika i skorova na merenjima egzekutivnih funkcija bolesnika sa temporalnom lobarnom epilepsijom
P93: Popović N, Žarkov M, Popović S, Ivetić V (Novi Sad): Endogeni potencijali P300 u proceni kognitivnog stanja osoba sa ishemijskim inzultima
P94: Milikić D, Vujović S (Podgorica): Epileptični napadi kao prva manifestacija sistemskog lupusa eritematodusa
P95: Biševac B, Lukić S, Spasić M, Danić S, Mitrović V, Milošević N, Marjanovic J (Kosovska Mitrovica): EEG analiza uticaja visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja na električnu aktivnost mozga
P96: Raičević R, Surbatović M, Stanković S, Lepic T, Grunauer N (Beograd): Neurological complications following cardio-thoracic surgery in general anestesia-value of electroencephalography
P97: Ristić A.J, Daković M, Kerr M, Kovačević M, Parojčić A, Sokić D (Beograd): Morfometrijska studija moždanog korteksa kod pacijenata sa psihogenim neepileptičnim napadima
P98: Japić V, Ristić A, Vojvodić N, Janković S, Đukić T, Kovačević M, Parojčić A, Sokić D (Kovin): Klasifikovanje psihogenih neepileptičkih napada na osnovu dominantnih semioloških karakteristika


Dečija neurologija (P99- P108)


Moderatori:
Nebojša Jović (Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd)
Ksenija Gebauer Bukurov (Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad)

P99: Nikolić B, Ivančević N, Stevanović D, Jančić J (Beograd): Kliničke karakteristike pedijatrijske multiple skleroze
P100: Dragana Momčilović- Kostadinović (Beograd): Fenotipski spektar distonija razvojnog doba
P101: Cekić B.Đ, Jović N.J (Beograd): Neurofibromatoza tip 1 i epilepsija kod dece i adolescenata
P102: Potić A (Beograd): Pol III leukodistrofija: prvi slučaj  iz Jugoistočne Evrope.
P103: Brkušanin M, Kosać A, Brajušković G, Pešović J, Romac S, Milić Rašić V, Savić Pavićević D (Beograd): Unapređenje genetičke dijagnostike spinalne mišićne atrofije primenom metode multipleks amplifikacije ligiranih proba
P104: Brkušanin M, Milić Rašić V, Rakočević Stojanović V, Savić Pavićević D, Novaković I, Perić S, Mladenović J, Kosać A, Nikodinović Glumac J, Dobričić V, Milenković S, Pešović J, Radojković D, Nestorović A, Jasnić-Savović J, Kojić S (Beograd): Mreža za neuromišićne bolesti Srbije (NMD-SerbNet)
P105: Kosać A, Jović N, Karaklić D (Beograd): Kompleks Tuberozne Skleroze, stalni dijagnostički i terapijski izazov- prikaz serije pacijenata
P106: Cerovac N, Milenković S, Nikolić T, Petrović B, Čuturilo G, Božičković M (Beograd): Trizomija 8 hromozoma -prikaz slučaja
P107: Cerovac N, Božičković M (Beograd): Prognoza neurološkog razvoja kod dece sa perinatalnim faktorima rizika
P108: Ivančević N, Miler-Jerković V, Kojić V, Stevanović D, Nikolić B, Lakić A, Popović M, Jančić J(Beograd): Analiza „motornih pravila“ i kinematskih parametara rukopisa kod dece sa hiperkinetskim poremećajem


Novine u genetici i neuroimidžingu 2 (P109- P116)


Moderatori:
Vidosava Rakočević- Stojanović (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)
Duško Kozić (Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica)

P109: Suljić E, Bukvić M, Mehičević A (Sarajevo): Vrijednosti kompjuterizirane tomografije i magnetne rezonance mozga u dijagnozi akutnih ishemijskih cerebrovaskularnih lezija
P110: Mihaljev I, Stevanov Z, Radovanov M, Veličković P, Stijović J (Novi Kneževac): Značaj MRA dijagnostike kod suspektnih retkih uzroka povezanih sa ishemijskim moždanim udarom
P111: Brajković L, Kostić V, Svetel M, Stefanova E, Petrović I, Jecmenica-Lukić M, Šobić-Šaranović D,  Artiko V (Beograd): Pozitronska emisiona tomografija pomoću 8F- fluorodeoksiglukoze u diferencijalnoj dijagnozi parkinsonizma
P112: Janković M, Dobričić V, Kresojević N, Marković V, Petrović I, Svetel M, Pekmezović T, Novaković I, Kostić V: Analiza Parkin gena kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću u Srbiji
P113: Dragašević Mišković N, Agosta F, Sarasso E, Tomić A, Basaia S, Svetel M, Copetti M, Filippi M, Kostic V.S (Beograd): Anatomska osnova genetskih distonija: Multimodalna  imidžing studija
P114: Pešović J, Rakočević-Stojanović V, Perić S, Brkušanin M, Brajušković G, Romac S, Savić Pavićević D (Beograd): Varijantni ponovci kao mogući genetički modifikatori DM1
P115: Jaganjac E, JovanovićZ (Beograd): Poremećaji arterijske i venske cirkulacije mozga kod antifosfolipidnog sindroma
P116: Munteanu V, Stankov T, Semnic M, Stefanović D, Kozić F, Ješić A (Novi Sad): Karakteristike nalaza magnetno-rezonantnog imidžinga kod obolelih od Creutzfeld- Jacobove bolesti


Opšta neurologija 2 (P117- P125)


Moderatori:
Grodana Tončev (Klinika za neurologiju, KC Kragujevac, Kragujevac)
Zagorka Jovanović (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)

P117: Žikić M, Demarin V, Rabi Žikić T (Novi Sad): Ishemični moždani udar- istorijat i savremeni stavovi
P118: Dačkovic J, Pađen V, Mesaroš Š, Dujmović Bašuroski I,  Martinović V, Drulović J (Beograd): Linearna skleroderma “en coup de sabre” udružena sa neurološkim manifestacijama
P119: Švabić-Međedović T, Ercegovac M, Jovanović D, Berisavac I, Beslać-Bumbaširević Lj (Beograd): Vitamin B1 deficijencija- prikaz slučaja
P120: Vuletin-Lekić V, Nikolić N,Nešović-Milić B (Beograd): Funkcionalni neurološki poremećaj: spastična triplegija
P121: Jaganjac M.E (Beograd): Metastaze mezotelioma pleure u plexusu choroideusu.
P122: Salihović Hajdarević D, Smajlović Dž, Čičkušić A, Moranjkić M (Tuzla): Arteriovenska malformacija spinalnih arterija sa intramedularnim hematomom- prikaz slučaja
P123: Šamu J, Milanović R, Uri E, Marinković M, Radulović J (Sombor): Nova ciljna meta M-TYPE (KCNQ) kalijum kanala u lečenju stroka
P124: Petrović J, Mihaljev I, Stijović J (Novi Knežević): Moždana trauma- neurološke i neuropsihološke sekvele
P125: Stijović J, Veličković P, Radovanov M, Stevanov Z, Mihaljev I (Novi Kneževac): Porencefalija kao posledica ishemijskog moždanog udara