Kontakt

Društvo neurologa Srbije
Dr Subotića starijeg 6,
Poštanski pregradak 12,
11129 Beograd 102, Srbija

www.drustvoneurologasrbije.org


Tel: +381-11-3064200
Faks: +381-11-2684577

Poster sesije 23.10.2015. 12-14h

Cerebrovaskularne bolesti 1 (P1- P8)


Moderatori:
Miroslava Živković (Klinika za neurologiju, KC Niš, Niš)
Tamara Rabi- Žikić (Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad)

P1:Jovanović Z, Jaganjac  E, Švabić Međedović T, Miljić  P, Vujisić Tešić B, Čovičković Šternić N (Beograd): Ultrazvučna dijagnostika emboligenog potencijala kod bolesnika sa antifosfolipidnim sindromom i ishemičnim lezijama mozga
P2: Jovanović Z, Pavlovć A, Mijajlović M, Švabić Međedović T, Zidverc Trajković J,Veselinović N, Radojičić A, Šternić Čovičković N (Beograd): Mogućnosti i ograničenja kolor dopler sonografije u dijagnostici gigantocelularnog (temporalnog) arteritisa
P3: Bugarski Ignjatović V, Semnic M, Semnic R, Nikolašević Ž (Novi Sad): Egzekutivne funkcije i akutna faza ishemijskog moždanog udara
P4: Obradović D, Rusovi S, Balint B, Radovinović Tasić S, Obradović S (Beograd): Intrakarotidna autologa transplantacija matičnih ćelija porekla koštane srži u lečenju teškog infarkta mozga kod pacijentkinje sa trombotičkom trombocitopenijskom purpurom
P5: Obradović D, Subota V, Ćulafić S, Radulac M, Obradović S (Beograd): Tromboliza kombinovana sa antiagregacionom i antikoagulantnom terapijom kod mlade pacijentkinje sa hiperkoagulabilnim stanjem i teškim akutnim infarktom mozga
P6: Lučić Prokin A, Kokai Zekić T, Šekarić J, Popović S, Buhmiler K, Živanović Ž, Popović N, Manojlović V, Gvozdenović S (Novi Sad): Pulsativni tinnitus - glasnik karotidne disekcije
P7: Pađen V, Jovanović D, Ercegovac M, Berisavac I, Stanarčević P, Stefanović Budimkić M, Beslać-Bumbaširević Lj (Beograd): Antikoagulantna terapija kod pacijenata sa moždanim udarom izazvanim atrijalnom fibrilacijom
P8: Petrović J, Mihaljev I (Novi Kneževac): Antidepresiv kao važan činioc oporavka nakon moždanog udara


Cerebrovaskularne bolesti 2 (P9- P17) 


Moderatori:
Ranko Raičević (Vojnomedicinska akademija, Beograd)
Mirjana Jovićević (Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad)

P9: Jovanović A, Todorovski Z, Jontović S, Niković J (Novi Sad): Psihotični poremećaji  nakon ishemijskog moždanog udara
P10: Stefanović Budimkić M, Pekmezović T, Beslać-Bumbaširević Lj, Berisavac I.I, Ercegovac M, Stanarčević P, Pađen V, Jovanović D.R (Beograd): Dugoročna prognoza bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom lečenih intravenskom trombolitičkom terapijom
P11: Živanović Ž, Lučić-Prokin A, Buhmiler K, Jorović B, Papić V, Gvozdenović S (Novi Sad): Dekompresivna kraniektomija spašava život – prikaz slučaja
P12: Kovačević Z, Pasovski V, Popović R, Grunauer M, Veljančić D, Labović B, Krsmanović Ž, Lepić T (Beograd): Asimptomatske bilateralne okluzije karotidnih arterija
P13: Rajić A, Budimkić M.S, Jovanović D, Bumbaširević Lj. B (Beograd): Tromboliza akutnog hemibalizma: racionalan izbor ili ne?
P14: Šekarić J, Kokai- Zekić T, Živanović Ž, Lučić- Prokin A, Buhmiler K, Popović S, Gvozdenović S (Novi Sad): Bilateralna disekcija unutrašnje karotidne i vertebralne arterije nakon porođaja u opštoj anesteziji
P15: Mitrović V, Filipović-Danić S, Marić R, Marić S, Petrović N, Ćosović-Ivanović J (Foča): Karotidna ateroskleroza u predikciji infarkta mozga u graničnoj kortikalnoj i subkortikalnoj oblasti arterije cerebri medije
P16: Ivić S, Todorović B, Trajković G, Cvetković D, Švonja I (Smederevo): Hiperholesterolemija kao faktor  rizika za akutna cerebrovaskularna oboljenja
P17: Đajić V, Račić D, Vujković Z, Miljković S (Banja Luka): Prevencija moždanog udara u Republici Srpskoj


Neurodegenerativne bolesti 1 (P18- P25)        


Moderatori:
Igor Petrović (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)
Aleksandar Ješić (Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad)

P18: Petrović M, Stefanova E, Stojković T, Kostić V.S (Beograd): Progresija motornih i nemotornih simptoma Parkinsonove bolesti- petogodišnje praćenje
P19: Ječmenica-Lukić M, Petrović I, Pekmezović T, Pešić M, Kostić V.S (Beograd): Miljokazi progresije bolesti kod bolesnika sa progresivnom supranuklearnom paralizom i multiplom sistemskom atrofijom
P20: Marković V, Dragašević Mišković N,Stanković I,Petrović I, Svetel M,Kostić V.S(Beograd): Karakteristike distonije u spinocerebelarnoj ataksiji tip 2
P21: Tomić A, Sarasso E, Agosta F, Basaia S, Svetel M, Mandić-Stojmenović G, Copetti M, Filippi M, Kostić V.S (Beograd): Promene u  strukturnim i funkcionalnim moždanim  mrežama u funkcionalnim distonijama
P22: Stojković T, Agosta F, Galantucci S, Stanković I, Basaia S, Stefanova E, Canu E Meani A, Gagliardi D, Kostić V.S, Filippi M (Beograd): Promene u funkcionalnim mrežama neurona kod pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti sa blagim kognitivnim poremećajem
P23: Pešić M, Ječmenica-Lukić M, Petrović I, Pekmezović  T, Kostić V.S (Beograd): Kvalitet života u obolelih od progresivne supranuklearne paralize: jednogodišnje praćenje
P24: Stanković I, Caso F, Agosta F, Inuggi A, Petrović I, Svetel M, Comi G, Filippi M, Kostić V.S (Beograd): Funkcionalna povezanost kortiko-striato-talamičkih veza u hemiparkinsonizmu
P25: Šabić A, Sinanović O, Šabić Dž (Tuzla): Restless legs syndrome in patients with hypertension and diabetes mellitus


Neuromišićne bolesti 1 (P26- P33)       


Moderatori:
Milan Cvijanović (Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad)
Vesna Martić (Vojnomedicinska akademija, Beograd)           

P26: Martić V, Jovanović N, Komatina N. (Beograd):  Korelacija kliničkih i neurofizoloških nalaza kod sindroma karpalnog kanala
P27: Rakočević Stojanović V, Perić S, Pešović J, Dujmović Bašuroski I, Nikolić A, Basta I, Savić Pavićević D, Drulović J, Lavrnić D (Beograd): Udruženost Devic-ove bolesti i miotoničnih distrofija (DM) tip 1 i tip 2 - prikaz porodice
P28: Rakočević Stojanović V, Perić S, Novaković I, Basta I, Nikolić A, Dobričić V, Marjanović A, Kačar A,  Savić Pavićević D, Stević Z, Lavrnić D (Beograd): Varijabilnost multisistemske afekcije u miotoničnoj distrofiji tip - pouke iz srpskog registra
P29: Nikolić A, Bačić G, Daković M, Lavrnić S, Rakočević Stojanović V, Basta I, Lavrnić D (Beograd): Prisustvo miopatije i mišićne atrofije kod bolesnika sa miastenijom gravis udruženom sa antitelima prema mišić specifičnoj tirozin kinazi
P30: Perić S, Pavlović A, Savić Pavićević D, Pešović J, Lavrnić D, Jovanović Z, Rakočević Stojanović V (Beograd): Ultrasonografija moždanog parenhima kod bolesnika sa miotoničnom distrofijom tipa 2
P31: Milovanović M, Đorđević G (Leskovac): Monomelična amiotrofija - prikaz slučaja
P32: Radovanović S, Perić S, Savić-Pavićević D, Dobričić V, Pešović J, Kostić V.S, Rakočević Stojanović V (Beograd): Poređenje karakteristika hoda kod bolesnika sa miotoničnom distrofijom tipa 1 i 2
P33: Kovčić V, Rakočević-Stojanović V, Perić S, Pešović J, Brkušanin M, Ranum LPW, Brajušković G, Romac S, Savić Pavićević D (Beograd): Pacijenti sa miotoničnom distrofijom tip 2 iz Srbije nose evropske osnivačke haplotipove


Novine u genetici i neuroimidžingu 1 (P34-40)


Moderatori:
Valerija Dobričić (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)
Nataša Dragašević Mišković (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)

P34: Vitas J, Dujmović I, Pađen V, Dobričić V, Janković M, Markov M, Mesaroš Š, Novaković I, Dačković J, Drulović J (Beograd): Cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnom infarktima i leukoencefalopatijom : prikaz slučaja sa ponavljanim epizodama akutne encefalopatije
P35: Mandić- Stojmenović G, Stefanova E, Dobričić V, Novaković I, Stojković T, Ješić A, Kostić V.S (Beograd): Učestalost C9orf72 mutacije u populaciji bolesnika sa demencijom ranog početka
P36: Mandić- Stojmenović G, Canu E, Agosta F, Stojković T, Stefanova E, Copetti M, Kostić V.S, Filippi M (Beograd): Uloga multimodalnog imidžinga u razlikovanju Alzheimerove bolesti sa ranim početkom i bihejvioralne varijante frontotemporalne demencije
P37: Ječmenica-Lukić M, Petrović I, Caso F, Agosta F, Valsasina P, Ferraro P.M, Meani A, Copetti M, Filippi M, Kostic V.S (Beograd): Obrasci progresije moždanog oštećenja u progresivnoj supranuklearnoj paralizi: longitudinalna multimodalna MRI studija
P38: Petrović I,  Dobričić V, Novaković I,, Marković V, Kostić M, Dragašević Mišković, Lalić N.M, Maćešić M, Kostić V.S (Beograd): Mutacija u GIGYF2 (PARK11) genu u porodici sa parkinsonizam-distonija kompleksom. Da li je PARK11 novi DYT lokus?
P39: Kresojević N, Janković M, Petrović I, Kumar K, Dragašević N, Dobričić V, Novaković I, Svetel M, Klein C, Pekmezović T, Kostić V.S (Beograd): Inicijalni simptomi Parkinsonove bolesti povezane sa mutacijama u genu za glukocerebrozidazu
P40: Mijajlović M.D, Kostić V.S (Beograd): Strukturna oštećenja jedara rafe kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću i depresijom detektovana transkranijalnom sonografijom i difuzionom magnetskom rezonancom


Multipla skleroza i druge autoimune bolesti CNS (P41- P52)    


Moderatori:
Jelena Drulović (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)
Čongor Nadj (Klinika za neurologiju, KC Vojvodine, Novi Sad)

P41: Obradović D, Spreng Đ, Arandjelović A, Blagojević D, Popović R, Obradović S (Beograd): Poremećaj srčane repolarizacije kod obolelih od multiple skleroze
P42: Obradović D, Spreng Đ, Arandjelović A, Blagojević D, Popović R, Obradović S(Beograd): Autologa imunoablativna transplantacija matičnih ćelija porekla koštane srži u multiploj sklerozi – iskustvo Vojnomedicinske akademije
P43: Vesić K, Mijailović Đ, Azanjac Arsić A, Simović S, Aleksić D, Bošković Matić T, Gavrilović A, Miletić Drakulić S, Tončev G (Kragujevac): Dugotrajna adherenca u terapiji interferonom- beta kod pacijenata sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom
P44: Simović S, Mijailović Đ, Bošković Matić T, Gavrilović A, Azanjac Arsić A, Vesić K, Aleksić D, Miletić Drakulić S, Tončev G (Kragujevac): Depresija korelira sa seksualnom disfunkcijom i zamorom kod obolelih od multiple skleroze
P45: Aleksić D, Mijailović Đ, Azanjac-Arsić A, Vesić K, Simović S, Bošković-Matić T, Gavrilović A, Miletić-Drakulić S, Tončev G (Kragujevac): Anksioznost korelira sa zamorom i seksualnom disfunkcijom kod pacijenata sa multiplom sklerozom
P46: Pantović A, Raičević R, Čolić S, Kostić S, Draganić D, Pasovski V, Dinčić E (Beograd): Optička koherentna tomografija i vizuelni evocirani potencijali u proceni povezanosti stukturnih i funkcionalnih sa kognitivnim promenama u multiploj sklerozi
P47: Pantović A, Božić K,  Radovinović-Tasić S, Raščanin B, Raičević R, Dinčić E (Beograd): Vizuelni evocirani potencijali i strukturne promene na mrežnjači kod pacijenta sa longitudinalnim ekstenzivnim transferzalnim mijelitisom i IgG akvaporin 4 antitelima u serumu
P48: Dujmović Bašuroski I, Jančic J, Dobričić V, Janković M, Novaković I, Drulović J(Beograd): Autoantitela na akvaporin- 4 kod bolesnika sa Leber-ovom hereditarnom optičkom neuropatijom
P49: Dujmović Bašuroski I, Mesaroš Š, Dačković J, Vitas J, Pekmezović T, Drulović J(Beograd): Likvorsko/serumski CXCL13 koeficijent: potencijalni rani prognostički marker konverzije u multiplu sklerozu kod bolesnika sa klinički izolovanim sindromom
P50: Gavrić-Kezić M, Dujmović Bašuroski I, Jeremić Lj, Drulović J(Beograd): Udruženost neuromijelitisa optika sa antifosfolipidnim sindromom: prikaz slučaja
P51: Suknjaja V, Sakalaš L, Ilin M, Nađ Č (Novi Sad): Hipoferemija kod pacijenata obolelih od multiple skleroze: uticaj na onesposobljenost
P52: Martinović V, Dujmović Bašuroski I, Kačar A, Drulović J(Beograd): Longitudinalno ekstenzivni transverzalni mijelitis udružen sa infekcijom West Nile virusom


Opšta neurologija 1 (P53- P60)


Moderatori:
Slobodan Apostolski (Specijalistička ordinacija za neurologiju „Apostolski“, Beograd)
Šarlota Mesaroš (Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd)

P53: Jovanović D (Beograd): Prikaz slučaja Listerioznog meningitisa - da li je entitet potcenjen
P54: Mihaljev I, Petrović J (Novi Kneževac): Hepatička  encefalopatija - prikaz slučaja
P55: Pejović S, Stojković M, Grunauer M, Mitrović B, Dinčić E, Radanović Đ, Raičević R (Beograd): Atipična prezentacija tumora kičmene moždine - prikaz slučaja
P56: Kokai Zekić T, Šekarić J, Živanović Ž, Lučić Prokin A, Buhmiler K, Popović S, Gvozdenović S (Novi Sad): PRES kod porodilje- heroinomanke
P57: Jekić Đ, Simović S, Aleksić D (Kragujevac): Značaj doplersonografije karotida kod  akutne insuficijencije aortnih i mitralnih valvula- prikaz slučaja
P58: Lepic T, Veljancic D, Krsmanovic Z, Labovic B,  Lepic M, Raicevic R (Beograd): Dopplersonographic findings of the vertebrobasilar insufficiency
P59: Radulović J, Šamu J, Milanović R, Radulović P (Sombor): Značaj hiponatrijemije u manifestaciji neuroloških simptoma
P60: Kozoloska R (Skopje): Gigantska aneurizma - prikaz slučaja